Ochrona danych osobowych w MOSiR

Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że przekazane dane przetwarzamy ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Poniżej zawarte zostały informacje szczegółowe w tym zakresie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej MOSiR), adres: ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Powołaliśmy Inspektora ochrony danych - dane kontaktowe do niego: e-mail: iod@mosir.org.pl lub adres korespondencyjny jak w punkcie poprzednim.

Chcąc korzystać z naszych usług lub chcąc uczestniczyć w imprezach sportowych możemy przetwarzać Twoje dane osobowe lub możemy prosić Cię o podanie takich danych osobowych jak

 • imię i nazwisko
 • płeć
 • kraj pochodzenia
 • numer telefonu
 • adres lub miejscowość zamieszkania
 • adres e-mail
 • wiek lub data urodzenia
 • klub sportowy
 • stan zdrowia
 • niepełnosprawność
 • dane opiekunów prawnych (imię nazwisko, telefon)
 • osoba kontaktowa w razie wypadku (imię, nazwisko, numer telefonu)
 • nazwa firmy, numer NIP, adres firmy, osoba kontaktowa
 • wizerunek z monitoringu wizyjnego
 • wizerunek utrwalony podczas imprez, zawodów
 • załączniki do podań dołączane dobrowolnie takie jak: zaświadczenia lekarskie, wypisy z placówki medycznej, opis stanu zdrowia

Zbieramy Twoje dane osobowe podczas

 • zakładania karty abonamentowej
 • rejestracji na stronie www MOSiR w Strefie Klienta
 • zawierania umowy o świadczenie usług w MOSiR
 • zapisu na zawody, turnieje, treningi, akcje sportowe i rekreacyjne
 • składania podań i innych pism w formie papierowej i elektronicznej
 • monitoringu wizyjnego, który jest zainstalowany na terenie obiektów MOSiR
 • wykonywania zdjęć podczas imprez, zawodów

Podczas zbierania Twoich danych osobowych zawsze informujemy w jakim celu są one podawane, mogą to być następujące cele:

 • realizacji ustawowych zadań MOSiR
 • rezerwacji obiektów sportowych
 • zapisu i przeprowadzenia imprezy sportowej
 • promocji imprez sportowych
 • zapisu do grupy sportowej i uczestnictwa w treningach
 • uzyskania zgody opiekuna na uczestnictwo dla osoby niepełnoletniej
 • powiadomienie osoby wskazanej w razie wypadku
 • monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
 • sporządzania dokumentacji zawieranych umów
 • obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami
 • rozpatrywania wniosków, podań, skarg i reklamacji
 • korespondencji telefonicznej, mailowej i listownej
 • sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur
 • celów archiwalnych
 • realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych np. zapisując się do newslettera

2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 9 ust.1 lit a – w sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do:

 • uczestnictwa w imprezie, zawodach
 • realizacji umowy, której jesteś stroną

3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ? np. do celów podatkowych

4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ? w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MOSiR

Odbiorcami Twoich danych mogą być następujące podmioty:

 • osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów
 • podwykonawcy związani z MOSiR umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy informatyczne, hostingodawca, ubezpieczyciele, firmy wykonujące pomiar czasu
 • współorganizatorzy zawodów lub imprez
 • organizatorzy rozgrywek sportowych

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.

Czas przechowywania danych osobowych w MOSiR

Czas przechowywania może być uzależniony od wytycznych, które określa instrukcja kancelaryjna MOSiR lub może wiązać się z odwołaniem zgody osoby, której dane dotyczą.

Możesz skorzystać z następujących praw dotyczących Twoich danych

1. żądać od MOSiR dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania Twoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz także prawo do przenoszenia danych.

2. wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli sądzisz, że dotyczące Ciebie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych

3. w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania newslettera lub danych do karty abonamentowej, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć

4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich może w niektórych przypadkach wiązać się z:

 • niemożliwością skorzystania z niektórych usługi
 • odrzuceniem Twojego zgłoszenia na zawody lub imprezę
 • brakiem możliwości blokady karty abonamentowej w przypadku jej kradzieży lub zgubienia

5. w przypadku otrzymania od Ciebie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Kontakt

Adres SIEDZIBY

ul. Wyszyńskiego 56
05-300 Mińsk Mazowiecki

z

Telefon

25 752 24 46

E-mail

mosir@mosir.org.pl

Godziny pracy biura MOSIR sp. z o. o.

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00