Władze Spółki

Zarząd Spółki

W skład Zarządu wchodzi jedna osoba – Prezes Tomasz Płochocki.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu, który zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.

Prezes jest upoważniony do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania.

Od 1 września 2022r. Prezes Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim spółka z o. o.

Urodzony i zamieszkały w Mińsku Mazowieckim, Od 1992r.

Od 1 września 2022r. Prezes Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim spółka z o. o.

Urodzony i zamieszkały w Mińsku Mazowieckim, Od 1992r. nauczyciel wychowania fizycznego, od 2003 wicedyrektor, a od 2007 do 2022r. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. Nauczyciel dyplomowany. W latach 1994r. – 2007 nauczyciel Szkół Salezjańskich. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia SL SALOS w latach 1995-2007. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia Wychowania Fizycznego, Zarządzania w Oświacie i Przedsiębiorczości, Zarządzania Zasobami Ludzkimi ze standardami europejskimi Zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych oraz ukończył Prawo na Uczelni Łazarskiego. Otrzymał Certyfikat Specjalisty Partnerstwa Lokalnego w dziedzinie rozwoju nowoczesnego rynku pracy oraz Certyfikat Szkoły Nowych Technologii. Placówka którą kierował otrzymała tytuły Szkoły Roku 2012, 2013, 2014, 2015 oraz dwukrotnie tytuł Bezpiecznej Szkoły i tytuł Innowacyjna Szkoła Zawodowa. Otrzymał tytuł Menadżera Oświaty.  Wdrażał i realizował Projekty Unijne w rozwoju Kapitału Ludzkiego, pozyskiwał środki zewnętrzne na rozbudowę nowoczesnej bazy dydaktycznej i sportowej  jak również na termomodernizację budynków i terenów zewnętrznych placówki.  Wypracował system współpracy partnerskiej z zakładami i  przedsiębiorstwami rynku pracy oraz instytucjami edukacyjnymi jak również z Uczelniami Wyższymi. Realizował projekty międzynarodowe dotyczące wymiany młodzieży i kadry w ramach ERASMUS PLUS, POWER, PNWM.  Odznaczony brązowym medalem Prezydenta RP za służbę w oświacie, Medalem Pro Patria oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wielokrotnie nagradzany nagrodą Starosty Mińskiego, otrzymał nagrodę Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej. Pomysłodawca i inicjator przedsięwzięć na terenie Miasta i Powiatu. Działacz sportowy i społeczny w organizacjach pożytku publicznego oraz w samorządzie lokalnym. Prywatnie sport, podróże, motoryzacja, publicystyka, zacisze domowe.

Radny Rady Miasta V, VI, VII, VIII kadencji – funkcje w RM: Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, członek Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego, Wiceprzewodniczący Rady Miasta, członek Komisji Petycji Skarg i Wniosków, Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego.

 

zdjęcie Tomasz Płochockiego prezesa MOSIR sp. z o. o.

Rada Nadzorcza Spółki

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres trzyletniej kadencji.

Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności:

  1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego i składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
  2. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty i składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
  3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz przyznawanie im wynagrodzenia.

Wyłącza się wykonywanie indywidualnego nadzoru przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

 

Zgromadzenie Wspólników Spółki

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
  2. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia straty, a także o nie przeznaczaniu czystego zysku na dywidendę.
  3. Udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
  4. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
  5. Decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej.
  6. Zatwierdzenie regulaminu Spółki, regulaminu Zarządu oraz regulaminu Zgromadzenia Wspólników.
  7. Zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
  8. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania.
  9. Udzielenie zgody Zarządowi Spółki na dokonywanie czynności prawnych powodujących zobowiązanie pieniężne przekraczające kwotę 30.000 EUR w sprawach nie związanych z bieżącą działalnością Spółki.
  10. Przyznanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
  11. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
  12. Zmiana aktu założycielskiego.
  13. Połączenie lob rozwiązanie spółki.

Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd.

 

Kontakt

Adres SIEDZIBY

ul. Wyszyńskiego 56
05-300 Mińsk Mazowiecki

z

Telefon

25 752 24 46

E-mail

mosir@mosir.org.pl

Godziny pracy biura MOSIR sp. z o. o.

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00