Umowa Spółki

zdjęcie
zdjęcie

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) , ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.) oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

\

Założycielem Spółki jest Miasto Mińsk Mazowiecki.

\

Siedzibą Spółki jest Miasto Mińsk Mazowiecki.

\

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

\

Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za jej granicami.

Spółka zapewni ciągłość realizacji zadań zlikwidowanej uchwałą Nr. XVI.169.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 marca 2020 roku, jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim, w zakresie jej dotychczasowej działalności.

Podstawowym celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych miasta o charakterze użyteczności publicznej, o jakich mowa w art. w ust 2. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.), zwaną dalej „UGK”, w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w postaci świadczenia usług w zakresie kultury fizycznej, w tym utrzymania obiektów, urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych oraz zapewnienia modernizacji, rozbudowy i budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Spółka może prowadzić działalność poza sferą użyteczności publicznej w granicach obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 UGK.

Kontakt

Adres SIEDZIBY

ul. Wyszyńskiego 56
05-300 Mińsk Mazowiecki

z

Telefon

25 752 24 46

E-mail

mosir@mosir.org.pl

Godziny pracy biura MOSIR sp. z o. o.

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00