Home Statut
Dziś jest 2020-09-29
Imieniny: Michaliny, Michala, Rafala
Wrzesien 2020
Po Wt Sr Cz Pt So Nd
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Co sądzisz o organizowaniu dużych imprez sportowych w centrum miasta?

Jestem za - 61.1%
Tak, ale na peryferiach - 5.8%
Tak, ale w dni wolne od pracy - 24.5%
Jestem przeciw - 8.7%

oddanych głosów: 1631

Statut

UCHWAŁA Nr XXXVII/364/06

 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Ośrodkowi Sportu i Rekreacji

w Mińsku Mazowieckim

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 i lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami); w związku z art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 42 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 roku Nr 81, poz. 889 z późniejszymi zmianami) – uchwala się:

Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Mińsku Mazowieckim

§ 1.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim, zwany dalej „MOSiR” działa na podstawie:

1.      Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami);

2.      Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Z 2002 roku Nr 81, poz. 889 z późniejszymi zmianami);

3.      Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);

4.      Ustawy z dnia 22 maja 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593, z 2001 roku z późniejszymi zmianami);

5.      Niniejszego statutu.

§ 2.

MOSiR jest jednostką budżetową.  

§ 3.

Siedzibą MOSiR jest Miasto Mińsk Mazowiecki.

§ 4.

MOSiR może działać również na terenie województwa mazowieckiego i całej Polski, a także poza granicami Polski, w ramach obowiązujących przepisów.

§ 5.

MOSiR służy upowszechnianiu, rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej.

§ 6.

Podstawowym zadaniem MOSiR jest prowadzenie działalności (w tym świadczenie usług) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności:

1.      zarządzanie powierzonym mieniem komunalnym;

2.      tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji oraz unowocześniania bazy sportowej;

3.      organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, edukacyjnym itp.;

4.      współpraca z instytucjami oświaty, kultury, organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej;

5.      rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej;

6.      udostępnianie bazy rekreacyjno – sportowej.

§ 7.

1.      Na czele MOSiR stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje MOSiR na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

2.      Zwierzchnikiem służbowym dyrektora MOSiR jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki.

3.      Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki na zasadach i w trybie przewidzianym w odpowiednich przepisach.

§ 8.

Dyrektor MOSiR ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu mienie komunalne i realizację powierzonych mu zadań i obowiązków przed Burmistrzem Miasta Mińsk Mazowiecki.

§9.

Dyrektor MOSiR jest pracodawcą i zwierzchnikiem służbowym podległych mu pracowników.

§ 10.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres działania MOSiR określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 11.

1.      W celu realizacji zadań, MOSiR gospodaruje obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, wraz z obiektami towarzyszącymi, stanowiącymi majątek Miasta Mińsk Mazowiecki.

2.      MOSiR może pobierać opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych; udział w organizowanych imprezach sportowo – rekreacyjnych.

3.      Opłaty, o których mowa w pkt. 2 nie mogą przekraczać kosztów poniesionych na utrzymanie obiektów i urządzeń oraz na organizację imprez.

4.      Opłaty opisane w pkt. 3 nie dotyczą imprez komercyjnych. 

§ 12.

Za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu odpowiedzialność ponosi dyrektor.

§ 13.

Zmian w Statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

§ 14.

Traci moc Uchwała Nr XXIII/204/2000 Rady Miejskiej w Mińsku Mazowieckim z dnia 4 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Copyright 2011 © Wszelkie Prawa Zastrzezone. Projekt i Wykonanie netsites.pl
top